Home  |   About Us  |   Research  |   Faculty  |   Undergraduate  |   Graduate  |   Contact Us  |   Chinese  |   Jiangsu University
>> Jiangsu University
Position you: English > Faculty > Chemical Engineering
 
Hengbo Yin
Professor
More...
E-mail: yin@ujs.edu.cn
Qi Zhang
Professor
More...
E-mail: qzhang@ujs.edu.cn
Chen Hao
Associate Professor
More...
E-mail: chhao@ujs.edu.cn
Dongya Yang
associate professor
More...
E-mail: ynsd67128@163.com
Qian Zhao
Associate Researcher
More...
E-mail: qianzhao@ujs.edu.cn
Tingshun Jiang
Professor
More...
E-mail: tshjiang@ujs.edu.cn
Xiaohui Dai
Associate Professor
More...
E-mail: daixiaohui@ujs.edu.cn
Yinhua Jiang
Associate Professor
More...
E-mail: yms418@126.com
Aili Wang
Lecturer
More...
E-mail: alwang@ujs.edu.cn
Jianjun Zhu
Associate Professor
More...
E-mail: zhjj029@sina.com
Tongjie Hu
Lecturer
More...
E-mail: hutongjie@ujs.edu.cn
Xiaoqi Fu
Xiaoqi Fu, Male, PhD. Lecturer
More...
E-mail: xfu@ujs.edu.cn
Xiaoyan Zhang
Lecturer
More...
E-mail: zhangxyan@ujs.edu.cn
Zaoxue Yan
Lecturer
More...
E-mail: yanzaoxue@163.com
Hong Shi
Lecturer
More...
E-mail: hshi@ujs.edu.cn
Copyright © 2011-2012 School of Chemistry & Chemical Engineering UJS All Rights Reserved
ADD:301# Xuefu Road Zhenjiang Jiangsu in China (212013) TEL:0511—88791800 E-mail :chemchem@ujs.edu.cn    Hits: 156959