Home  |   About Us  |   Research  |   Faculty  |   Undergraduate  |   Graduate  |   Contact Us  |   Chinese  |   Jiangsu University
>> Jiangsu University
Position you: English > Faculty > Applied Chemistry > 正文
Hui Liu
 
Associate professor
No.301, Xuefu Road
School of Chemistry and Chemical Engineering
Jiangsu University, Zhenjiang, 212013
JiangSu, P. R. China
Education Experience
2010 Ph.D degree in applied chemistry, Southeast University  , Nanjing, Jiangsu, China, 
1999  Master in organic chemistry, Jiangxi Normal University , Nanchang, Jiangxi, China, 
1992  Bachelor in chemical education,  Jiangxi Normal University , Nanchang, Jiangxi, 
China,  degree

                 

Academic Posts
2010-present  Jiangsu University of Chemistry & Chemical Engineering , Zhenjiang, Jiangsu, China, associate professor
1999-2010  Jiangsu University of Chemistry & Chemical Engineering, Zhenjiang, Jiangsu, 
China,  Lecturer

Research Areas 
1) Study on the conversion of renewable biomass
2) Study on the deep processing and application of petrochemicals
3) Preparation and application of functional ionic liquid

Representative Publications
1.         Hui Liu, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Xiaoli Sheng, Zewu Zhang, Shijiang Zhou. Effect of impregnation sequence on propane dehydrogenation performance of PtSnNa/ZSM-5 catalyst. China petroleum processing & petrochemical technology, 2013, 15(4): 54-62. (SCI)
2.         Yuan Li, Hui Liu, Changhua Song, Xiaomin Gu, Huaming Li, Wenshuai Zhu, Sheng Yin, Changri Han. The dehydration of fructose to 5-hydroxymethylfurfural efficiently catalyzed by acidic ion-exchange resin in ionic liquid. Bioresource Technology, 2013, 133: 347–353. (SCI)
3.         Jun Xiong, Wenshuai Zhu, Huaming Li, Yehai Xu, Wei Jiang, Suhang Xun, Hui Liu, Zhen Zhao. Immobilized fenton-like ionic liquid: catalytic performance for oxidative desulfurization. Aiche Journal, 2013, 59(12): 4696-4704. (SCI)
4.         Wenshuai Zhu, Jingtong Zhang, Huaming Li, Yanhong Chao, Wei Jiang, Sheng Yin, Hui Liu. Fenton-like ionic liquids/H 2O 2 system: one-pot extraction combined with oxidation desulfurization of fuel. RSC advances, 2012, 2(2): 658-664. (SCI)
5.         Hui Liu, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Linyang Bai, Li Huang, Shaobo Zhang. Effect of ultrasonic irradiation on the catalytic performance of PtSnNa/ZSM-5 catalyst for propane dehydrogenation. Ultrasonics Sonochemistry, 2011, 18(1): 19-22. (SCI)
6.   Linyang Bai, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Hui Liu, Xiaoli Sheng, Mengwei Xue. Influence of the competitive adsorbates on the catalytic properties of PtSnNaMg/ZSM-5 catalysts for propane dehydrogenation. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2011,50(8): 4345-4350. (SCI)
7.   Linyang Bai, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Hui Liu, Xiaoli Sheng, Mengwei Xue. Influence of the competitive adsorbates on the catalytic properties of PtSnNaMg/ZSM-5 catalysts for propane dehydrogenation. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2011, 50(8): 4345-4350 . (SCI)
8.         Hui Liu, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Linyang Bai, Menghan Tang. Effect of preparation processes on catalytic performance of PtSnNa/ZSM-5 for propane dehydrogenation. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2009, 48(12): 5598-5603. (SCI,EI)
9.         Hui Liu, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Linyang Bai, Menghan Tang. Influence of binder on the catalytic performance of PtSnNa/ZSM-5 catalyst for propane dehydrogenation. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2008, 47(21): 8142-8147. (SCI,EI)
 
 
Returns〗     Hits:715   Date:2011-9-27  

 

Copyright © 2011-2012 School of Chemistry & Chemical Engineering UJS All Rights Reserved
ADD:301# Xuefu Road Zhenjiang Jiangsu in China (212013) TEL:0511—88791800 E-mail :chemchem@ujs.edu.cn    Hits: 156959