Home  |   About Us  |   Research  |   Faculty  |   Undergraduate  |   Graduate  |   Contact Us  |   Chinese  |   Jiangsu University
>> Jiangsu University
Position you: English > Faculty > Chemical Engineering > 正文
Hong Shi
 
Lecturer
Ph.D., Nanjing University of Technology, 2011
M.E., Nanjing University of Technology, 2008
B.E., Changzhou University, 2001
School of Chemistry and Chemical Engineering
Jiangsu University
Zhenjiang, Jiangsu 212013, P.R. China

                 
Research Interests:
To fabricate forward osmosis membrane and it’s applications in seawater desalination and wastewater treatment.
 
Published Papers:
[1]Shi Hong, Wu Hong Li, Yang Gang, Xu Nan Ping. Nanofiltration model of alcohol solvents. The 4 th Chinese National Chemical and Biochemical Engineering Annual Meeting [C],HangZhou,2007。
[2]Shi Hong, Qi Maofei, Yang Gang, Xing Weihong, Xu Nanping. Separation of Mg 2+/Li + by Nanofiltration. The 6th Chinese National Chemical and Biochemical Engineering Annual Meeting[C]. Changsha, 2010..
[3]Teng Fei, Shi Hong, Yang Gang, Xing Wei Hong, Xu Nan Ping. Research of membrane pollute of protein of spawn[J]. Journal of Nanjing University of Technology. 32 (2) 26-30, 2010.
[4]Wang Wen Chun, Shi Hong, Yang Gang, Xing Wei Hong, Xu Nan Ping. Purify of BaiCaoKu by ceramic membrane[J]. Journal of Nanjing University of Technology. 32 (1) 37-40, 2010.
[5]Gang Yang, Hong Shi, Maofei Qi, Weihong Xing, Nanping Xu. Investigation of Mg 2+/Li + Separation by Nanofiltration[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering.
[6]Hong. Shi, G. Yang, W. H. Xing, N. P. Xu. Separation of Mg 2+/Li + by Nanofiltration. Asian Journal of Chemistry. 23(8) 3412-3417, 2011.
[7]Hong. Shi, G. Yang, W. H. Xing, N. P. Xu. Influences of solute-solvent and membrane on non-aqueous nanofiltration. Asian Journal of Chemistry. 24(6) 1811-1816, 2012.
Returns〗     Hits:661   Date:2011-8-6  

 

Copyright © 2011-2012 School of Chemistry & Chemical Engineering UJS All Rights Reserved
ADD:301# Xuefu Road Zhenjiang Jiangsu in China (212013) TEL:0511—88791800 E-mail :chemchem@ujs.edu.cn    Hits: 156959